• ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ 90% 

 

ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

 • ΧΑΘΗΚΕ Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

 • ΣΚΟΠΟΣ

 

Το άρθρο αυτό εντάσσεται στη σειρά ερευνών και μελετών που πραγματοποιούνται από την εταιρία FINANCIAL BUSINESS SYSTEMS (F.B.S) Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Ο βασικός σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει τη διασπορά του τουριστικού προϊόντος στις περιφέρειες της χώρας. Ταυτόχρονα, να παρουσιάσει τη σημασία και την συμβολή του τουριστικού τομέα στην οικονομία της χώρας.

 

 

 • ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Για τη σύνταξη της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκαν μία σειρά στοιχείων τα οποία επεξεργάσθηκαν ανάλογα ώστε να ικανοποιούν το σκοπό της. Μεταξύ των πηγών (Φορέων) που χρησιμοποιήθηκαν:

1.Τράπεζα της Ελλάδος

 1. ΙΝΣΕΤΕ (Ινστιτούτο Ερευνών ΣΕΤΕ)
 2. ΕΛΣΤΑΤ
 3. Διάφορες δημοσιεύσεις

Ο χρονικός ορίζοντας αναφοράς των στοιχείων σχετίζεται με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων (τα πλέον πρόσφατα) αλλά και με τις διάφορες χρονικές αναφορές. Όλα τα παραπάνω στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θεωρούνται αληθή και ακριβή.

 

 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Μεταξύ των μεταβλητών που εξετάζουμε προκειμένου να παρουσιάσουμε το όλο θέμα της περιφερειακής διάστασης του τουρισμού είναι μία σειρά από κριτήρια και δείκτες. Ο όρος «περιφερειακή διάσταση» συνδέεται τόσο με τη διασπορά των τουριστών (περιφέρεια) όσο και με τη διάσταση χρόνος.

Έτσι, η μελέτη της συμπεριφοράς και του προσδιορισμού των δεικτών αυτών διαχρονικά μας οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για την περιφερειακή διάσταση του τουρισμού όπως επίσης για τα έσοδα, απασχόληση, των αριθμό των επιχειρήσεων, κλπ.

Η μονάδα μέτρησης της περιφερειακής διάστασης του τουρισμού για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας είναι οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών που είναι στοιχείο αναφοράς και αφετηρίας για τον προσδιορισμό και των άλλων δεικτών.

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την περιφερειακή ανάλυση του τουρισμού είναι:

 

ΔΕΙΚΤΕΣ

 

Α/Α ΔΕΙΚΤΗΣ
1 Διανυκτερεύσεις ανά περιφέρει 2010-2017 και διαχρονική μεταβολή
2 Επισκέψεις ανά περιφέρεια
3 Δαπάνη ανά διανυκτέρευση ανά περιφέρεια
4 Κατανομή εσόδων (%) ανά περιφέρεια
5 Αναλογία άμεσης τουριστικής δαπάνης ανά περιφέρεια
6 Συμβολή τουρισμού στο ΑΕΠ ανά περιφέρεια
7 Πρώτη χώρα σε επισκέπτες ανά περιφέρεια
8 Ποσοστό καταλυμάτων (αρ. μονάδων) ανά περιφέρεια
9 ποσοστό απασχολούμενων στον τουρισμό ανά περιφέρεια
10 Μεταβολή διανυκτερεύσεων  ημεδαπών (1995-2015)
11 Μεταβολή διανυκτερεύσεων  αλλοδαπών (1995-2015)

 

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 

Στους πίνακες 1-7 παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάσθηκαν κατάλληλα ώστε να ικανοποιούν το στόχο και σκοπό της παρούσας εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι αξιολογικές διαπιστώσεις έχουν ως εξής:

 1. Με επιλογή ενός χρονικού ορίζοντα 20ετίας 1995-2015 διαπιστώνουμε ότι στα 20 χρόνια οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών αυξήθηκαν μόλις 1,2% ενώ των αλλοδαπών στην ίδια περίοδο παρουσίασαν αύξηση 45,9% (πίνακας 1)
 2. Μετά το 2010 και μέχρι το 2017 οι συνολικές διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν κατά 34,7% ενώ η Κρήτη παρουσίασε 49% και οι Κυκλάδες 57%. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Βόρειο Αιγαίο είχαμε μόλις 16,7% (πίνακας 2)
 3. Το 2018 οι πέντε πρώτες περιφέρειες σε αριθμό επισκέψεων αντιπροσωπεύουν το 82% των συνολικών επισκέψεων στη χώρα
 4. Στον πίνακα (4) παρουσιάζονται οι πρώτες χώρες του εξωτερικού στις αντίστοιχες περιφέρειες. Από μία προσεκτική ανάγνωση του πίνακα βγαίνουν πολλά συμπεράσματα.
 5. Στον πίνακα (5) φαίνεται η «κυριαρχία» των πέντε πρώτων περιφερειών (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Αττική, Ιόνιοι Νήσοι, Κεντρική Μακεδονία) σε όλα τα επίπεδα και πιο συγκεκριμένα με βάση τα κριτήρια κατανομή εσόδων (%) εισερχόμενου τουρισμού, αναλογία άμεσης τουριστικής δαπάνης, συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της περιφέρειας.
 6. Μεγάλη απόκλιση σημειώνεται στο δείκτη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (πίνακας 6) όπου η μεγαλύτερη δαπάνη παρουσιάζεται το 2018 στις Κυκλάδες 86,4€ και μικρότερη στη Δυτική Μακεδονία 46,0€.

7.Τέλος, στον πίνακα (7) φαίνεται και πάλι η υπεροχή των πέντε περιφερειών σε επίπεδο μονάδων και συνεισφοράς στην απασχόληση.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το άρθρο αυτό γράφεται σε χρόνο που ήδη έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα πρώτα στοιχεία που αφορούν στον τουρισμό για το α΄ εξάμηνο του 2019. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μείωση του βαθμού πληρότητας και μείωση εσόδων.

Από την ανάλυση μας ένα από τα βασικά στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι χάθηκε ο εγχώριος τουρισμός. Η οικονομική κρίση που αντιμετώπισε η χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι διανυκτερεύσεις ημεδαπών περίπου κατά 50%.

Το τουριστικό προϊόν της χώρας μας εξακολουθεί να είναι εποχικό και παραθαλάσσιο. Έτσι, ο τουρισμός έχει μικρή διάρκεια (καλοκαίρι) και στρέφεται στις νησιωτικές περιοχές. Τελευταία παρατηρείται μία αύξηση των διανυκτερεύσεων στις ορεινές περιφέρειες της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, ορεινής Πελοποννήσου.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι μεγάλη σημασία ανά περιφέρεια έχει η προέλευση των τουριστών ανά περιφέρεια που προσδιορίζει τη δαπάνη ανά επίσκεψη. Έτσι, ο μεγαλύτερος «Εισπράκτορας» είναι το Νότιο Αιγαίο που εισπράττει 686,7€ ανά επίσκεψη έναντι του μικρότερου της Δυτικής Μακεδονίας 166,4€.

 

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

FINANCIAL BUSINESS SYSTEMS (F.B.S)