Κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης το νομοσχέδιο με τίτλο “Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, Τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού τύπου, Ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις”.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση:

“Οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου αφορούν στη ρύθμιση των θεμάτων της τηλεοπτικής διαφημιστικής αγοράς και συνεπώς άπτονται της εν γένει λειτουργίας των Μ.Μ.Ε. και της ιδιαίτερης αποστολής που αυτά επιτελούν, έχουν δε παράλληλα και άμεσο δημοσιονομικό χαρακτήρα, καθότι αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ρύθμιση του τρόπου διάθεσης του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου και θεσπίζεται η λειτουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος (Σύστημα), μέσω του οποίου θα διενεργούνται οι αγορές και πουλήσεις του διαφημιστικού χρόνου των δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών οργανισμών.

Ο διαφημιστικός χρόνος των τηλεοπτικών οργανισμών και το σύνολο των συναλλαγών σχετικά με αυτόν θα διατίθεται πλέον μέσω του Συστήματος, το οποίο θα λειτουργεί ο διαχειριστής, σύμφωνα με την προκήρυξη και τις προδιαγραφές συγκεκριμένου διεθνούς διαγωνισμού, που θα διενεργηθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης.

Υποχρέωση συμμετοχής στο Σύστημα αυτό έχουν οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας) και εκπέμπουν μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος, με ή χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης), οι διαφημιστές, οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν για τη διάθεση του τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου για λογαριασμό των διαφημιζομένων, οι διαφημιζόμενες επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλος συμμετέχων στη διαδικασία διάθεσης και αγοράς τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου.

Ως ρυθμιστής του Συστήματος ορίζεται το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), που ασκεί αρμοδιότητα εποπτικής φύσεως ως προς την εφαρμογή του διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου.”.