Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη

Δημοσίευσε δύο νέες εκθέσεις της σειράς Facts and figures

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/structure-european-education-systems-20232024-schematic-diagrams

1. Δημοσίευση νέας έκθεσης του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ με τίτλο “Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2021/2022”.

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, προχώρησε στη δημοσίευση της επικαιροποιημένης έκδοσης  για τους μισθούς και τα επιδόματα εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων στην Ευρώπη: Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe 2021/2022.

Τα στοιχεία της έκδοσης έχουν συλλεχθεί από κοινού από το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ και το Δίκτυο NESLI του ΟΟΣΑ.

Η έκθεση αυτή δείχνει τη σύνθεση και τις διαφορές  στους μισθούς εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολικών μονάδων ανάμεσα στις χώρες του Δικτύου. Δίνει πλήρη εικόνα των βασικών μισθών και καθαρών αποδοχών σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης από το προ-νήπιο έως τη δευτεροβάθμια. Τα στοιχεία και δεδομένα της συγκριτικής αυτής έκθεσης είναι διαθέσιμα σε μορφή ανοιχτών δεδομένων.

Ξεχωριστά Δελτία ανά χώρα συνοψίζουν τα στοιχεία της έκθεσης και επί πλέον στοιχεία που αφορούν την αρμόδια αρχή, τα ζητούμενα προσόντα, τα επιδόματα)  

Με την έκθεση δημοσιεύτηκε διαδικτυακά και η νέα δια-δραστική έκδοση η οποία θα επιτρέπει την οπτικοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων με διαδραστικό τρόπο. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα έρευνας με διασταύρωση στοιχείων θεματικά ή ανά χώρα και με εξαγωγή δεδομένων σε διαφορετικούς μορφότυπους.

Οι αναγνώστες μπορούν να αναζητήσουν την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ στον σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/teachers-and-school-heads-salaries-and-allowances-europe-20212022

Η δεύτερη έκθεση με τίτλο “Compulsory Education in Europe-2023/24”, «Υποχρεωτική Εκπαίδευση στην Ευρώπη -2023/2024»»,  χαρτογραφεί τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, την διαφορετική ηλικία που αρχίζει και ολοκληρώνεται στα κ-μ του Δικτύου. Διαπιστώνεται για παράδειγμα, ότι στη Γαλλία και στην Ουγγαρία, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία των τριών. Αντίθετα στην Εσθονία από την ηλικία των επτά.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο:

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/compulsory-education-europe-20232024

Οι εκθέσεις αφορούν τις 37 Ευρωπαϊκές χώρες (39 εκπαιδευτικά συστήματα) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + της Ε.Ε.

https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/compulsory-education-europe-20232024

Source link