Η απόφαση 1330/2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά των δικαστών

Δημοσιεύθηκε η υπ’αριθ. 1330/2023 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά των δικαστών.

Η σκέψη 23, με την οποία στοιχειοθετείται η εκ νέου παραπομπή τής υπόθεσης στο Μισθοδικείο, αναφέρει:

“23. Κατά την κρίση του Δικαστηρίου, από τις διατάξεις του Συντάγματος που παρατέθηκαν στη σκέψη 8, συνάγεται ότι στη δικαιοδοσία του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου ανήκει και η λήψη της απόφασης επί του χρονικού σημείου έναρξης των αποτελεσμάτων της κρίσης που εκφέρει επί τρίτων προσώπων, που δεν συμμετείχαν μεν στην ενώπιον αυτού δίκη, εμπίπτουν, όμως, στην «ευρύτερη κατηγορία προσώπων» στα οποία εκτείνεται, κατά το Σύνταγμα, η δικαιοδοσία του. Πράγματι,, καθόσον, όπως προκύπτει από τη ρητή διατύπωση του Συντάγματος, οι αποφάσεις του εν λόγω ειδικού Δικαστηρίου επάγονται αποτελέσματα όχι μόνο για τον ενώπιον αυτού μεμονωμένο διάδικο, αλλά και για όλους όσους το εκάστοτε προς επίλυση νομικό ζήτημα αφορά, επηρεάζοντας ευθέως τη συνταξιοδοτική τους κατάσταση, το από πότε τα αποτελέσματα αυτά θα ισχύσουν για τους τελευταίους συνδέεται τόσο άρρηκτα με το διακύβευμα της ενώπιον του ειδικού Δικαστηρίου δίκης, ώστε μόνο σε αυτό, κατά λογική ακολουθία, να ανατίθενται από το Σύνταγμα και οι σταθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της δικαιοσύνης, που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τον χρονικό περιορισμό της εμβέλειας των αποφάσεών του και δεν συνιστούν, οι σταθμίσεις αυτές, ζητήματα αναγόμενα στην εκτέλεση των αποφάσεων του ειδικού Δικαστηρίου ή συμμόρφωσης προς αυτές, για τα οποία αρμόδιο να αποφανθεί, συνάγοντας και τις κατά το άρθρο 301 παρ. 2 του ν. 4700/2020 συνέπειές τους, θα ήταν το Ελεγκτικό Συνέδριο.“.

Το διατακτικό της απόφασης είναι το εξής:

“-Δέχεται εν μέρει  την έφεση.

-Ακυρώνει, κατά το σκεπτικό, την προσβαλλόμενη σιωπηρή απόρριψη της 74034/3.12.2021 αίτησης που ο εκκαλών υπέβαλε στη Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα του e-ΕΦΚΑ.

–Παραπέμπει την υπόθεση στο ειδικό κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστήριο, κατά το σκεπτικό.

–Παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο να δικάσει αυτήν περαιτέρω, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη σκέψη 31, Τρίτο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε σε τηλεδιασκέψεις στις 30 Νοεμβρίου 2022, 5 Δεκεμβρίου 2022 και 8 Μαρτίου 2023, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 295 παρ. 2 του ν. 4700/2020.”.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ :

1330-2023-ΕΛΣΥΝ

Source link