Απαλλάσσονται από αστική ευθύνη για συναλλαγές του ΤΑΙΠΕΔ τα μέλη του ΔΣ του Ταμείου

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις ως προς τις συναλλαγές του Ταμείου, παρά μόνο για βαρεία αμέλεια και δόλο. Ωστόσο, δεν απαλλάσσονται από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Και φυσικά, για να ισχύσει η απαλλαγή από την αστική ευθύνη, πρέπει οι πράξεις τους να λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του Ταμείου.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια.

Παράλληλα, με την τροπολογία προβλέπεται ότι:

-Λαμβάνεται υποχρεωτικά γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και για τις αναφερόμενες συναλλαγές του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το δίκαιο και εύλογο αυτών.

-Νομιμοποιούνται οι διαχειριστές απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, να ασκούν, ως δικαιούχοι διάδικοι, ένδικα βοηθήματα, να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες, για είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να παρίστανται να συμμετέχουν στις αναφερόμενες διαδικασίες.

-Προσδιορίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα για άσκηση από τους διαχειριστές πιστώσεων των παρεχόμενων δικαιωμάτων.

– Παρέχεται η δυνατότητα στους χρηματοδοτικούς φορείς, κατά αντιπρότασή τους προς οφειλέτες των οποίων ακίνητο βρίσκεται διαδικασία πλειστηριασμού (εξαιρουμένων των ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη), να συμπεριλάβουν, ως όρο ρύθμισης, προκαταβολή σε οριζόμενο ποσοστό, προκύπτουσας από τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020, οφειλής.

-Επιτρέπεται η υποβολή, σε ορισθείσα προθεσμία, νέας αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά οριζόμενο χρονικό διάστημα, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Source link