Π.Ε. Ηρακλείου: Διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας με αντικατάσταση ή μετασκευή σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Α) Ν. 5035/2023 άρθρο 51 Φ.Ε.Κ. 76Α’/28-03-2023.

Β) Υ.Α. 3406/368489/30-11-2023 Φ.Ε.Κ. 6854Β’/07-12-2023.

Σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση της αρ. 3406/368489/30-11-2023 Υ.Α. Φ.Ε.Κ. 6854Β’/07-12-2023, που αφορά την υπό όρους και προϋποθέσεις, διάθεση πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

Ειδικότερα επιτρέπεται, σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους κάτω των 12 μέτρων, η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας, μέχρι 10 GT /ανά σκάφος και η ισχύς των κινητήρων πρόωσης μέχρι 60 KW / ανά σκάφος.

Για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους από 12 μέτρα και πάνω, επιτρέπεται η δυνατότητα αύξησης της χωρητικότητας, μέχρι 20 GT /ανά σκάφος και η ισχύς των κινητήρων πρόωσης μέχρι 80 KW / ανά σκάφος.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνολικές αυξήσεις που θα δοθούν, δεν μπορούν να υπερβούν το ύψος της πλεονάζουσας αλιευτικής ικανότητας, που αναφέρεται στην ανωτέρω σχετική Υ.Α.

Το αυστηρά περιορισμένο χρονικά δικαίωμα της αύξησης της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους, δίνεται σε πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Διαθέτουν άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους σε ισχύ, καταχωρημένη στο αλιευτικό μητρώο.
  • Διαθέτουν, κατά την έναρξη ισχύος της παραπάνω σχετικής Υ.Α., πιστοποιητικό αξιοπλοϊας σε ισχύ (Άδεια εκτέλεσης πλόων ή Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης).
  • Έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους, περί υποβολής στοιχείων αλιευτικής παραγωγής, για το σκάφος τους, τα έτη 2022 & 2023, στο ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης αλιείας (ΟΣΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Το παραπάνω δικαίωμα, της αύξησης της αλιευτικής ικανότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, με μετασκευή ή αντικατάσταση του σκάφους ή μόνο του κινητήρα του, δεν χορηγείται σε όσα αλιευτικά σκάφη, φέρουν καταχωρημένα στις άδειες αλιείας και στο Εθνικό αλιευτικό μητρώο, τα αλιευτικά εργαλεία: γρι γρί (PS), τράτα βυθού με πόρτες (OTB), στάσιμα απλάδια δίχτυα (GNS), στάσιμα παραγάδια (LLS), βιντζότρατα (SB), καθώς θεωρείται ότι τα στοχευόμενα αλιεύματα, βρίσκονται εκτός ορίων αειφορικής συγκομιδής.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, παρέχεται το δικαίωμα υποβολής αιτήματος, για αύξηση της αλιευτικής ικανότητας του σκάφους, εφόσον οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών, αποδεκτούν την οριστική διαγραφή από την άδεια αλιείας του σκάφους, όλων των παραπάνω αναφερόμενων αλιευτικών εργαλείων, χωρίς την δυνατότητα ανάκτησης τους, με την υλοποίηση της μετασκευής ή της αντικατάστασης.

Η διάρκεια υλοποίησης της μετασκευής ή της αντικατάστασης επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, με αύξηση αλιευτικής ικανότητας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών, από την ημερομηνία έγκρισης, χωρίς την παροχή δυνατότητας παράτασης.

Στην περίπτωση αιτημάτων αντικατάστασης σκάφους, με αύξηση αλιευτικής ικανότητας, το σκάφος που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο σκάφος, θα πρέπει να έχει ημερομηνία κατασκευής, μετά την 01/01/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών τους, στα πλαίσια της Β σχετικής Υ.Α., παραιτούνται του δικαιώματος εξόδου από τον στόλο (οριστική παύση), με κρατική ενίσχυση, για 10 έτη, όσον αφορά το συγκεκριμένο σκάφος και της μεταβίβασης του, για 8 έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες, που πληρούν και αποδέχονται τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις, υποβάλλουν σχετικό αίτημα, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στην ανωτέρω σχετική Υ.Α., μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτό δικαιολογητικά και δεσμεύσεις, στην επιτόπια υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, που τηρείται ο φάκελος του σκάφους, μέχρι τις 31/12/2023.

Σε περιπτώσεις συμπλοιοκτησιών, κάθε συμπλοιοκτήτης υπογράφει ξεχωριστή αίτηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή υπογεγραμμένη ψηφιακά ( μέσω της πλατφόρμας gov.gr) ή με θεώρηση από ΚΕΠ και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α75).

Για τυχόν απορίες – διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, μπορούν να απευθύνονται στην επιτόπια υπηρεσία αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας, όσον αφορά την Π.Ε. Ηρακλείου στο αρμόδιο Τμήμα Αλιείας, για πληροφορίες κ.κ. Βάλλα Ελένη τηλ. 2813 407941 και Μπιγιάκη Σταύρο τηλ. 2813 407949.

Source link