ΔΥΠΑ: Δημιουργία και λειτουργία υποδομής εικονικών επιφανειών εργασίας virtualApps&SharedDesktops & εφαρμογών γραφείου

Η Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΚΗΡΡΥΣΕΙ:

Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διεθνή (άνω των ορίων) Διαγωνισμό για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο για τη «Δημιουργία και λειτουργία υποδομής εικονικών επιφανειών εργασίας VirtualApps&SharedDesktops και εφαρμογών Γραφείου συστήματος απομακρυσμένης σύνδεσης σε εικονικούς προσωπικούς υπολογιστές» συνολικού προϋπολογισμού 4.040.733,06€ πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι 5.010.508,99€ συμπ/νου ΦΠΑ (24%) με δικαίωμα προαίρεσης του φυσικού αντικειμένου έως 808.146,612€ πλέον ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 969.775,93€, ΦΠΑ 24% 161.629,32€): Συνολική εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 4.848.879,672€ πλέον ΦΠΑ, εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 6.012.610,79€ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας 22/2023 Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

– Εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 4.040.733,06 πλέον ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 5.010.508,99 €, ΦΠΑ 24% 969.775,93 €)
– Εκτιμώμενη αξία δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου: 808.146,612€ πλέον ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ 969.775,93€, ΦΠΑ 24% 161.629,32€)
– Συνολική εκτιμώμενη αξίας σύμβασης: 4.848.879,672€ πλέον ΦΠΑ, εκτιμώμενη αξία με ΦΠΑ: 6.012.610,79€

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων στη ΣΑΤΑ 034 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 2023 ΤΑ5202985) Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Next Generation EU.
Το δικαίωμα προαίρεσης δύναται να χρηματοδοτηθεί από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Α.Σ. 225158)
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών: 07/02/2024 ώρα: 15:00μ.μ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:

Source link