Η ΡΑΕ ζήτησε την απόσυρση του προϊόντος Ρεύμα MAXI Home Fixed

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την εποπτεία της λιανικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών (άρθρα 3, 22 και 24 του ν. 4001/2011 και άρθρο 4 του Κώδικα Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας), ελέγχει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων τιμολογιακών προϊόντων των προμηθευτών προς τις διατάξεις του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του Κώδικα Προμήθειας και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής.

Στο πλαίσιο αυτό ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ότι εξετάζει το προϊόν «Ρεύμα MAXI Home Fixed» της εταιρείας «ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» λόγω της μη-συμμόρφωσής του προς βασικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας. Συγκεκριμένα, ελέγχεται η παραβίαση της αρχής της υποχρεωτικής διάρκειας της σύμβασης προμήθειας, ίσης κατ’ ελάχιστον με δώδεκα (12) μήνες, καθότι το «Ρεύμα MAXI Home Fixed» παρέχεται για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών. Περαιτέρω, ελέγχεται η παραβίαση της αρχής της διαφάνειας, δεδομένου ότι το ανωτέρω προϊόν προσδιορίζεται στην ονομασία του ως σταθερό (“fixed”), ωστόσο κατηγοριοποιείται από τον Προμηθευτή ως κυμαινόμενο και επισημαίνεται με κίτρινο χρωματισμό. Επιπλέον, προβλέπεται η επιβολή Ρήτρας Πρόωρης Αποχώρησης, παρά τη ρητή απαγόρευση κάθε μηχανισμού επιβολής τέλους τερματισμού σύμβασης που ισχύει απολύτως για τα προϊόντα κυμαινόμενης τιμολόγησης (άρθρο 47 παρ. 4 του ν. 4001/2011). Επιπροσθέτως, εξετάζεται η παραβίαση της αρχής της αποφυγής παραπλανητικής ενημέρωσης – διαφήμισης αλλά και αθέμιτων πρακτικών πώλησης, δεδομένου ότι ο Προμηθευτής επικοινωνεί το ελεγχόμενο πρόγραμμα ως έχοντος «τη χαμηλότερη τιμή» αλλά ο σχετικός ισχυρισμός δεν προβάλλεται στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης ομοειδών προϊόντων επί ίσοις όροις ούτε και επαληθεύεται. Για τους ανωτέρω λόγους η Αρχή ζήτησε την άμεση απόσυρση του προϊόντος, χωρίς ωστόσο τη θεσμική ανταπόκριση της εταιρείας.

Source link