Ανακοινώθηκε από την 7η ΥΠΕ Κρήτης η Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής Αιτήσεων για την κάλυψη των κενών θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών /τριων για τις ειδικότητες : 1) Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής, 2) Χειρουργικής Νοσηλευτικής, 3) Ογκολογικής Νοσηλευτικής 4) Παθολογικής Νοσηλευτικής, και 5) Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για τη λήψη ειδικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση noseidikotita@hccrete.gr έως και τις 19-02-2024. 

Οι θέσεις για κάθε ειδικότητα κατανέμονται ως ακολούθως:

 1. Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής
Α/Α  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Π.Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10
2 Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 5
3 Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 4
 1. Χειρουργικής Νοσηλευτικής
Α/Α  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 5

 

 1. Ογκολογικής Νοσηλευτικής
Α/Α  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Π.Γ.Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5

 

 1. Παθολογικής Νοσηλευτικής
Α/Α  

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (Ε.Μ.)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Π.Γ.Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4

 

 1. Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής
Α/Α  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Ε.Μ.)

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
1 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 7ης ΥΠΕ 2

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να μελετήσουν τις: α) υπ. αριθμ Γ6α/Γ.Π.39226/2020 (ΦΕΚ 2656/τΒ/30-06-2020) Απόφαση και β) υπ. αριθμ. Γ6α/Γ.Π.51611/19-08-2021 (ΦΕΚ 3913/τΒ/324-08-2021) Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για τη λήψη ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες που δεν εργάζονται στον Δημόσιο Τομέα, συμπληρώνουν ηλεκτρονικά όλα τα πεδία των πρότυπων αρχείων (α) της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης (1) και (β) της υπεύθυνης δήλωσης, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας: http://www.hc-crete.gr, (Για τον Πολίτη → Ειδίκευση Νοσηλευτών), σε επεξεργάσιμη μορφή, υπογράφουν και ακολούθως σκανάρουν την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο.

Το  αρχείο  λαμβάνει  ως  όνομα  το  επίθετο  του/της υποψηφίου/ας, ακολουθούμενο από το  πρώτο γράμμα του ονόματος και αποστέλλεται  ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Μετά την αποστολή, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η αίτηση του παρελήφθη.

Επισημαίνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης  εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας μέσω του Διαδικτυακού τόπου αυτής. με αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση ειδικότητας δύνανται να δηλώσουν έως τρία (3) Νοσοκομεία μίας Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως αυτά ορίζονται στην υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.48587/2021 υπουργική απόφαση.

 1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ) ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επίσημα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση Εγγραφής στην ΕΝΕ, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.5 του Ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄).
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλευτή/τριας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν παραιτηθεί από μόνιμη ή ΙΔΟΧ θέση Νοσηλευτή του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το τελευταίο έτος.

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο. 4. Τ. Β’ ΦΕΚ 2656/30-6-2020:

Η σειρά προτεραιότητας καταχώρισης των υποψηφίων ειδικευομένων Νοσηλευτών στους καταλόγους της κάθε κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ) που πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, δηλαδή έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα πλήρη δικαιολογητικά,  θα καθοριστεί μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί από την Υπηρεσία μας την Τρίτη 20/02/2024, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων, ανά νοσηλευτική ειδικότητα.

Για τον τόπο και την ακριβή ώρα διεξαγωγής της κλήρωσης, καθώς και για τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω νέας ανακοίνωσης στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας, το αργότερο έως την παραμονή της ημερομηνίας της κλήρωσης.

Ο τελικός κατάλογος των νοσηλευτών/τριών που θα καλύψουν τις προκηρυχθείσες θέσεις ανά νοσοκομείο, σύμφωνα με την δηλωθείσα σειρά προτίμησης από τον καθένα υποψήφιο, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας μέχρι τις 20-02-2024.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ( ΦΕΚ 4041/Τ. β΄/21-09-2020).

 • Οι Νοσηλευτές που εργάζονται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας και εφόσον επιλεγούν θα πρέπει να παραιτηθούν από την προηγούμενη θέση τους. (Αφορά όλους τους επικουρικούς Νοσηλευτές (ΙΔΟΧ)
 • Εργαζόμενοι Νοσηλευτές στον Ιδιωτικό Τομέα δύναται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη ειδικότητας και εφόσον επιλέγουν, να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 7ης ΥΠΕ Κρήτης στο: 2813404424.

Source link