Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Σας προσκαλούμε σε δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημαρχείο Ηρακλείου, (αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος), τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, του άρθρου 41 του Ν. 4954/2022 (Α΄136), την αριθμ. 375 Εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 39.167/2-6-2022, ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, καθώς και το άρθρο 11 Ν.5043/2023 (ΦΕΚ 91/13-4-2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

– Εξέταση του με αριθμ. 7.664/25-01-2024 αιτήματος της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με θέμα «Πρόταση ψηφίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών Πανεπιστημίων».

– Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 14.623/13-02-2024 αιτήσεως συμβασιούχων υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου.

– Εξέταση της με αριθμ. πρωτ. 15.204/14-02-2024 αιτήσεως συμβασιούχων του 2015 και συμβασιούχων  του 2019 στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου.

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός Προέδρου, Δημοτικού Συμβούλου και υπηρεσιακού στελέχους/υπάλληλου – μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Ηρακλείου. Έγκριση περιεχομένου της Ανοιχτής Πρόσκλησης με θέμα «Ανοιχτή πρόσκληση προς φορείς, συλλόγους & δημότες/δημότισσες, για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας  (Δ.ΕΠ.ΙΣ.) Ηρακλείου».
 2. Ορισμός Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων – μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (Σ.Ε.Μ.Π.) Δήμου Ηρακλείου. Έγκριση περιεχομένου επιστολής -πρόσκλησης προς φορείς.
 3. Ορισμός Επιτροπών Διαχείρισης για α) το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το β) το Κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου.
 4. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Εποπτείας της λειτουργίας της Κεντρικής Αγοράς Ηρακλείου.
 5. Ορισμός μελών νέων Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης” και “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Κρήτης “.
 6. Λήψη απόφασης για ορισμό Αιρετών αντιπροσώπων για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.)
 7. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης .
 8. Ορισμός του ειδικού ταμία του Δήμου Ηρακλείου, ως υπεύθυνο λογαριασμού για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα, ΕΣΠΑ και όλα τα έργα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, στα οποία είναι υπόλογος ο Δήμος Ηρακλείου.
 9. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ΄ τρίμηνο του 2023 (απόφαση 28/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 10. Καθορισμός τελών ύδατος άρδευσης έτους 2024 (απόφαση 59/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 11. Επαναξιολόγηση της βατότητας για τη λειτουργία τουριστικού τραίνου ιδιοκτησίας PASCO MARΙIA & ΣΙΑ Ε.Ε. (απόφαση 46/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 12. Επαναξιολόγηση των εγκρίσεων βατότητας που χορηγήθηκαν με προηγούμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση 47/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 13. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων για την κατασκευή του έργου «Νέο διώροφο κτίριο κατοικιών με υπόγειο και πατάρι επί της δημοτικής οδού Παγνή – Σταυράκια (απόφαση 48/2024 Δημοτικής Επιτροπής) .
 14. Αποδοχής αίτησης της εταιρίας Χαράλαμπος Μαυράκης & Σία Ο.Ε για ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με το Δήμο Ηρακλείου (απόφαση 33/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 15. Έγκριση απομάκρυνσης τριών κυπαρισσιών από παρτέρι του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου προκειμένου να γίνουν εργασίες στεγάνωσης της αυλής και αντικατάστασης τους με νέες φυτεύσεις (12 πικροδάφνες δενδρώδεις) – (απόφαση 57/2024 Δημοτικής Επιτροπής).
 16. Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων (αρ. πρωτ. 9.624/31-01-2024 Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών – Τμ. Ταμειακής Βεβαίωσης).
 17. Έγκριση παράτασης της με αρ.πρωτ.67.065/19-07-023 (ΑΔΑΜ:23SYMV013114163) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και της εταιρείας ALFA ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗΣ για τη μεταφορά υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου που στεγάζονται στο κτήριο του κεντρικού Δημαρχείου στην οδό Αγίου Τίτου 1 στο κτήριο επί της οδού Ανδρόγεω 2 και την επιστροφή τους.
 18. Ορισμός Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
 19. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων”.
 20. Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών – επιμέρους τμηματικές προθεσμίες εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση κτιρίου πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας».
 21. Έγκριση παράτασης εργασιών και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις – ελαιοχρωματισμοί του κτιρίου της Λότζια».
 22. Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση στο κτίριο του 5ου Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Ηρακλείου» με κωδικό ΟΠΣ 5067500.
 23. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τα υποέργα 5 και 6 του Ταμείου Ανάκαμψης, με τίτλο προμήθειες με τίτλο «Ανάπτυξη έξυπνου συστήματος υπογειοποιημένης αποθήκευσης & αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων» και «προμήθεια και υπηρεσίες τηλεματικού εξοπλισμού, μονάδα συστήματος ζύγισης και rfid tags για την διαχείριση και την καταγραφή δεδομένων», στο πλαίσιο της πράξης «Ολοκληρωμένες αστικές Παρεμβάσεις Περιοχών εντός ορίων ΣΟΑΠ Δήμου Ηρακλείου», στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1-16873) παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα – ID1687E» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’.
 24. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης κινητικότητας και έξυπνης πόλης στα πλαίσια της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου».
 25. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 17.333/24-02-2023 Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακές Διαδρομές Οίνου: Το κρασί σαν μέσο προβολής και προώθησης του Πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου» της πράξης με MIS 6004728 ενταγμένης στο Ε.Π. Κρήτη 2021-2027.
 26. Επικαιροποίηση μελών Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ηρακλείου.
 27. Σύναψη συμβολαίου εκποίησης δημοτικής έκτασης κατεχόμενης από Βαρβάρα Σμαραγδάκη.

Ο Πρόεδρος

Ρυακιωτάκης Παντελής

Source link